quote-2

Intake

Tijdens het eerste contact maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek gaat over onder andere: omgevingskenmerken, het schoolverloop en resultaten van de leerling. Ook de positieve en negatieve invloeden op het probleem van het kind komen aan bod. Tijdens deze intake wordt mogelijk al duidelijk wat de problematiek kan zijn. Aan de hand daarvan formuleren we een hulpvraag (bijvoorbeeld: het kunnen automatiseren onder het getal  20). Samen met de ouders/verzorgers stel ik de best mogelijke aanpak voor uw kind vast.  Indien nodig werk ik samen met een andere praktijk of instantie (bijvoorbeeld een logopediste of kinderpsycholoog).

Onderzoek

Remedial teaching is afgestemd op specifieke behoeften van een kind. Om de juiste hulp te kunnen bieden, vindt een gedegen pedagogisch-didactisch onderzoek plaats. Ik onderzoek de aard van problemen en bekijk mogelijke oplossingen. Hierdoor verkrijg ik een duidelijk en nauwkeurig beeld van de denkstrategieën en het niveau van het kind.
Daarnaast voer ik een gesprek met het kind en onderzoek wat zijn of haar eigen hulpvraag is. Daarbij vind ik het, uiteraard in overleg met ouders en kind, altijd prettig contact te hebben met de school. Door gesprekken met de docent  of intern begeleider ontdek ik wat er al eerder is gedaan aan het probleem en wat de ervaringen zijn met deze leerling.

Handelingsplan

Naar aanleiding van alle onderzoeksgegevens wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin stel ik onder andere vast:  de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van het remedial teaching traject. Gemiddeld duurt een traject twaalf weken, waarbinnen minimaal één keer per week  een uur  wordt gewerkt.
Het handelingsplan bespreek ik met alle betrokkenen, zodat we samen het gestelde doel bereiken. Samenwerking met de school is hierbij belangrijk. In overleg worden alle resultaten van het onderzoek en het handelingsplan besproken met de leerkracht.
Tijdens het traject wordt de begeleiding zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van leren tijdens de individuele begeleiding en de wijze van leren op school.

 Evaluatie

Gedurende het remedial teaching traject bespreek ik met alle betrokkenen regelmatig  de voortgang van uw kind. Zo nodig worden tussentijds  begeleidingsdoelen bijgesteld, en bekijk ik of een nieuwe begeleidingstermijn wenselijk is. Aan het eind van het remedial teaching traject, stel ik een verslag op dat ik met de leerling, ouders en (eventueel) leerkracht bespreek.

IMG_1309